top of page

IDENTIFICATIE EN EIGENDOM

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, geeft de houder zijn identificatiegegevens vrij.

 

DOEL

Het doel van de website https://notariamolinillo.com es PRIVACYBELEID In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en in de tweede plaats in wat niet gereguleerd is, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordeningen voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december over gegevensbescherming van persoonlijke karakter goedkeurt, JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ NOTARY OFFICE informeert Gebruikers die surfen op en toegang hebben tot de website www.notariamolinillo.com/ over de uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens: Basisinformatie over verantwoordelijke voor gegevensbescherming NOTARIS JOSE YERAY MOLINILLO SUÁREZ _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_X 42206157F Avenida de Los Pueblos 20, Local 82, 38660, San Eugenio, Costa Adeje, Tenerife. info@notariamolinillo.com Doel Beheer van de gegevens waartoe het bedrijf toegang heeft als gevolg van browsen, raadplegen en/of opvragen. Afspraakverzoeken beheren. Legitimatie Toestemming van de belanghebbende Ontvangers De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve wettelijke verplichting Rechten Toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals de andere rechten gereguleerd door Verordening (EU) 679/2016 kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de volgend adres: Avenida de Los Pueblos 20, Local 82, 38660, San Eugenio, Costa Adeje, Tenerife of het volgende telefoonnummer: +34 922 715 519. Evenzo heeft de gebruiker het recht om een claim in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit . Behoud In het geval dat de gebruiker alleen een vraag stelt, worden zijn gegevens niet gebruikt voor enige andere reden dan het beheer van de respons. Alvorens een verzoek om informatie te verzenden via het contactformulier van deze webpagina, moet de gebruiker het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden ervan accepteren om uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens voor de aangegeven doeleinden. Is het verplicht om alle gevraagde informatie in het contactgedeelte te verstrekken? Wat betreft de formulieren in het gedeelte "Contact" van de website, moet de gebruiker de formulieren invullen die als "verplicht" zijn gemarkeerd. Het niet of gedeeltelijk invullen van de vereiste persoonsgegevens kan betekenen dat het JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ NOTARY OFFICE niet aan uw verzoeken kan voldoen en bijgevolg zal het JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ NOTARY OFFICE worden vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor het niet of onvolledig verstrekken van de gevraagde diensten. De persoonlijke gegevens die de gebruiker aan NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ verstrekt, moeten actueel zijn, zodat de informatie in de records up-to-date en foutloos is. De gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens. Welke beveiligingsmaatregelen heeft het bedrijf getroffen? NOTARIS JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ deelt mee dat hij de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te garanderen en de wijziging, het verlies, de behandeling en/of ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen in overeenstemming met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, of ze nu afkomstig zijn van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website verleent u de voorwaarde van gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die op de pagina's zijn opgenomen:

  • Wettelijke waarschuwing

  • Privacybeleid

  • Cookiebeleid

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Toegang tot deze website impliceert op geen enkele manier het begin van een zakelijke relatie met NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ.

Via deze website vergemakkelijkt de Eigenaar de toegang tot en het gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar of zijn medewerkers via internet hebben gepubliceerd.

Voor dit doel bent u verplicht en verplicht om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze kan het normale gebruik van de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen in computerapparatuur die eigendom is van of gecontracteerd is door NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ, van andere gebruikers of van internet, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen gebruiker.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om al die commentaren in te trekken die in strijd zijn met de huidige wetgeving, die de rechten of belangen van derden schaden, of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via het commentaarsysteem, sociale netwerken of andere participatietools, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

 

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die u aan de houder verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen op zich neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin vervatte informatie garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat Eigenaar daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen, hoewel de Eigenaar alle nodige middelen inzet en passende veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de Eigenaar verzamelt raadplegen op de pagina Privacybeleid.

 

INHOUD

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de Website verkregen van bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, kan de Eigenaar niet garanderen dat deze juist is. , compleet of bijgewerkt. JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ NOTARY OFFICE wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina's van deze website.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die, in het algemeen, de rechten van de Eigenaar of derden aantasten of schenden.

De inhoud van https://notariamolinillo.com  zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot een aanbod tot koop of een aanbeveling om enige andere handeling uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ NOTARY behoudt zich het recht voor om de inhoud van  te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperkenhttps://notariamolinillo.com, links of informatie verkregen via de website, zonder voorafgaande kennisgeving.

NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website of die op de sociale netwerken van de Eigenaar.

 

COOKIESBELEID

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen met betrekking tot het beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Eigenaar kan via links toegang verlenen tot websites van derden met als enig doel u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op internet waar u de op de website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites impliceren in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina's te bezoeken, waarover de Eigenaar geen controle heeft, dus NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het resultaat dat u krijgt door de links te volgen.

Evenzo is NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ niet verantwoordelijk voor de links op de gelinkte websites waartoe zij toegang geeft.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ en de eigenaar van de site waar de link tot stand is gebracht, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten ervan.

Als u een externe website bezoekt via een link in https://notariamolinillo.com u dient het privacybeleid van de andere website te lezen dat kan verschillen van dat van deze website.

 

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUAREZ.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NOTARÍA JOSÉ YERAY MOLINILLO SUÁREZ wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van onderbrekingen of een storing van de Diensten of inhoud aangeboden op internet, ongeacht de oorzaak. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, zakelijke verliezen als gevolg van genoemde storingen, tijdelijke stroomstoringen of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken waarover de Eigenaar geen controle heeft.

Alvorens beslissingen te nemen en/of acties te ondernemen op basis van de informatie op de Website, raadt de Eigenaar u aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

 

JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving valt volledig onder de Spaanse wetgeving.

 

CONTACT

Als u vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen wilt maken over deze website, kunt u een e-mail sturen naar info@notariamolinillo.com

bottom of page